Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych podczas zakładania rezerwacji jest Ecom Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, nr tel.: 222 952 555, adres e-mail: biuro@startparking.pl.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dokonania rezerwacji i świadczenia zamówionej przez Ciebie usługi / usług, w tym m.in. do kontaktowania się z Tobą w sprawach z tym związanych i w celach rozliczeniowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym księgowo-rachunkowych;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przy czym w dowolnym momencie masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym konkretnym celu.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji powyższych celów przetwarzania.
 5. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji naszych obowiązków ustawowych i umownych związanych ze świadczonymi usługami, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej i księgowo-rachunkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, faktury VAT przechowujemy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Twoje dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego będziemy przechowywać nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.
 7. W celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom - podmiotom prowadzącym parkingi, podmiotowi przez który rezerwujesz lub kupujesz usługi/usługę. Poza tym, dane mogą być powierzone do przetwarzania stronom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi w związku z utrzymaniem i obsługą systemów informatycznych.
 8. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Zbierane typy danych

 1. Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu.
 2. Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji.
 3. Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie - lub innych narzędzi monitorowania - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może Aplikacji świadczenie usług.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania

 1. Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
 2. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, jak również do następujących celów: Analityka, Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Remarketing i targetowanie behawioralne, Testowanie wydajności i funkcji treści (testowanie A/B).
 2. Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:
  1. Analityka
  2. Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
  3. Remarketing i targetowanie behawioralne
  4. Testowanie wydajności i funkcji treści (testowanie A/B)

Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Działania prawne

 1. Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług.
 2. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

 1. Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.
 2. Ta Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".
 3. Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy przeczytać ich polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane o wykorzystaniu

Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot Danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej aplikacji, chyba, że wskazano inaczej.

Ta Aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.

Cookie

Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.